Garantie

Als consument heeft urecht op een deugdelijk product, dat u binnen de gestelde garantietermijn normaal moet kunnen gebruiken. Adapterlab.nl verleent garantie op alle producten, waarbij de garantietermijnen uiteenlopen. Indien het geleverde product defectraakt binnen de garantieperiode, kunt u een beroep doen op de garantie. Adapterlab.nl zal bij een – na inspectie geconstateerd – defect uw product repareren of vervangen door een nieuw of andere product.

Op alle producten krijgt u bij Adapterlab.nl 1 jaar garantie tenzij anders aangegeven. De garantie is niet van toepassing indien de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale(bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Adapterlab.nl zijn gewijzigd of worden onderhouden.

Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden afhankelijk van de gemaakte kosten door Adapterlab.nl, onderzoekskosten in rekening gebracht. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.

De kosten voor verzending naar Adapterlab.nl zijn voor rekening van de verzender. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De verzender is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Adapterlab.nl.

De verzendkosten van de omruiling en/of vervanging van een product naar de klant zijn voor rekening van Adapterlab.nl, mits het om defecte of verkeerd geleverde producten gaat. Indien de consument een product naar Adapterlab.nl op wil sturen, dient de consument eerst telefonisch of via e-mail melding te doen hiervan.

Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer kunnen wij helaas niet verwerken. De consument dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

Heeft u binnen de gestelde garantietermijn een probleem met een product van Adapterlab.nl? Neem dan contact op via hetcontactformulier. Vermeld hierin duidelijk hetdefect en uw bestellingnummer. Wij zullen dan zorgen voor een adequate, snelle en correcte afhandeling van uw probleem.

Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent.

Uitzonderingen en beperkingen op de garantie

1. De garantie is niet van toepassing indien de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Adapterlab.nl zijn gewijzigd of worden onderhouden.
2. Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
3. Indien u een defect artikel naar Adapterlab.nl op wil sturen, verzoeken wij u hier eerst melding van te doen via email. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd.
4. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Adapterlab.nl. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Adapterlab.nl
5. Reparatie of vervanging van het product leidt niet tot hernieuwing of verlenging van de garantieperiode.
6. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar bij wederverkoop.
7. Vermindering van de accucapaciteit door continu gebruik wordt niet gedekt door de garantie. Een batterij die na 12 maanden 75% van haar oorspronkelijke capaciteit bevat, wordt beschouwd als normaal en kan daarmee niet onder garantie worden vervangen.
8. Garantie geldt niet wanneer het product onjuist is geïnstalleerd, verwaarloosd, te lang of incorrect opgeladen, onderhevig is geweest aan een niet door Adapterlab.nl geautoriseerde reparatie of modificatie, gebruikt is in een apparaat waarvoor het niet is bedoeld of bij enige andere vorm van incorrect gebruik.
9. Adapterlab.nl aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid ten aanzien van vervolgschade, inclusief persoonlijk letsel, verlies van inkomsten, interesse, verloren data of enige andere incidentele of indirecte schaden, veroorzaakt door onoordeelkundige installatie of gebruik van haar producten of door installatie of gebruik van apparatuur die is veranderd, beschadigd of op verkeerde wijze is gebruikt.

Menu

Kies een categorie

Klantenservice